Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace na stavbu DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1994
Systémové číslo VZ: P19V00000235
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 36064 /2019
Datum zahájení: 31.05.2019
Nabídku podat do: 11.06.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace na stavbu DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zhotovení projektové dokumentace ve stupních společné DÚR a DSP včetně architektonické studie pro výtvarné řešení fasády (objekt v areálu zámku-kulturní památky) v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném zněmí, a prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a dokumentace pro zadání/provádění stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“), jeho prováděcích předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb pro stavbu DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona.
Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž inženýrská činnost zahrnující zejména projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k projektové dokumentaci, sepsání žádostí o vydání stavebního povolení. Projektová dokumentace tak bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému stupni PD, obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení, včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury). Dokladová část bude dále obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla.
Součástí plnění veřejné zakázky je dále zajištění všech potřebných průzkumů, posudků, studií a měření nutných pro získání stavebního povolení (např. geologický, hydrogeologický, stavebně historický, vlhkosti, statické posouzení stávajícího objektu, hluková studie, energetický štítek budovy atd.).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 919 800 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky