Veřejná zakázka: Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360-023 Polička včetně autorského dozoru projektanta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1454
Systémové číslo: P18V00000068
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 16416/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.03.2018
Nabídku podat do: 11.04.2018 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360-023 Polička včetně autorského dozoru projektanta
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování jednostupňové projektové dokumentace stavby Modernizace mostu ev. č. 360-023 Polička v rozsahu dokumentace pro společné územní a stavební řízení a současně v rozsahu dokumentace pro zadání a provedení. Modernizace mostního objektu ev. č. 360-023 bude navržena na základě mostní prohlídky, IG průzkumu, Hydrotechnického posouzení mostního otvoru a v souladu s ČSN 73 6201, ČSN-EN, TKP a TP. Mostní objekt bude navržen jako integrální rámová soustava založena v souladu se základovými poměry jako bezúdržbová dle ČSN 73 6201. Přechodová oblast mostu bude navržena v souladu s ČSN 73 6244. Vozovka na mostě bude navržena jako asfaltobetonová třívrstvá dle ČSN 73 6242. Mostní objekt bude navržen patrně s oboustrannými chodníky obousměrnými dle projednání se zástupci města s nahrazením stávající lávky pro pěší a stávajícího chodníku na mostě a s ohledem na napojení stávajících komunikací na mostní objekt. Modernizace konstrukce vozovky na předpolích bude vycházet z návrhu rozsahu stavby se skladbou dle TP 170. Obnova koryta toku pod mostem bude provedena v souladu s hydrotechnickým posudkem a návrhem mostního otvoru. Návrh bude řešit DIO převedení dopravy po dobu realizace akce (automobilové, cyklistů a pěších) pokud možno po mostním provizoriu umístěném vedle stávajícího objektu. V případě jeho nerealizovatelnosti a nevhodnosti osazení do daného prostoru, bude nutné řešit převedení pěších a cyklistů podél stávajícího mostu a komunikace. DIO pak bude vedeno po objízdných trasách. Výkopy pro založení objektu a pro výstavbu mostu, budou zajištěny odpovídajícím pažením v souladu s polohou stávajících objektů, stávajících inženýrských sítí, postupem výstavby a DIO. PD bude řešit problematiku nutnosti kácení zeleně v blízkosti mostu. Modernizace bude řešit případné vyvolané přeložky inženýrských sítí, které budou známy po projednání konceptu a v průběhu realizace projektové dokumentace. V souběhu s modernizací mostu je vhodné provést opravu/rekonstrukci chodníků v dotčeném úseku silnice v intravilánu obcí, případně navazující plánovanou stavební činnost (nutno projednat se zástupci obcí, správců inž. sítí, atd.).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 570 248 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky