Veřejná zakázka: Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 357-009A Nové Hrady včetně autorského dozoru projektanta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1462
Systémové číslo: P18V00000076
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 16987/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.03.2018
Nabídku podat do: 16.04.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 357-009A Nové Hrady včetně autorského dozoru projektanta
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování jednostupňové projektové dokumentace stavby Modernizace mostu ev. č. 357-009A Nové Hrady v rozsahu dokumentace pro společné územní a stavební řízení a současně v rozsahu dokumentace pro zadání a provedení. Modernizace mostního objektu ev.č. 357-009A bude provedena na základě závěrů hlavní mostní prohlídky, IG průzkumu, hydrotech. posouzení mostního otvoru a v souladu s požadavky ČSN 73 6201, ČSN-EN, TKP a TP. Modernizovaný mostní objekt bude navržen jako žb. monolitická rámová konstrukce založená s ohledem na základové poměry v lokalitě. Mostní objekt je navržen s důrazem na minimalizaci údržbových prací na mostě. Na mostě bude osazen zádržný systém dle požadavku ČSN 73 6201 (zábradelní svodidlo). Přechodové oblasti mostu budou navrženy v souladu s ČSN 73 6244 a v souladu s návrhem nosné konstrukce. Vozovka na mostě bude navržena jako asfaltobetonová třívrstvá dle ČSN 73 6242. Rozsah modernizace vozovky komunikace II/357 na obou předmostích bude odvozen z rozsahu stavby mostu. Návrh bude proveden dle TP 170. Obnova koryta toku pod mostem bude provedena v rozsahu nutném a bude provedena v souladu s hydrotechnickým posudkem a návrhem mostního otvoru. Návrh úpravy v.t. bude projednán a odsouhlasen správcem vodního toku. Rozsah úprav pod mostem bude navazovat na návrh nové mostní konstrukce Návrh nového mostního objektu bude řešen včetně problematiky provizorního převedení dopravy (automobilové, cyklistů a pěších) z komunikace II/357 na provizorní komunikaci a provizoriu umístěné v blízkosti stávajícího objektu. Výkopy pro založení objektu a pro výstavbu mostu, budou zajištěny odpovídajícím pažením v souladu s polohou stávajících objektů, stávajících inženýrských sítí, postupem výstavby a DIO. Modernizace bude řešit případné vyvolané přeložky inženýrských sítí, které budou známy po projednání konceptu a v průběhu realizace projektové dokumentace. Modernizací mostního objektu dojde pravděpodobně ke vzniku nových trvalých záborů pozemků. Předpokládá se tedy nutnost provedení odkupů/výkupů pozemků trvalého záboru stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 280 992 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky