Veřejná zakázka: Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 358-014 Višňáry včetně autorského dozoru projektanta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1456
Systémové číslo: P18V00000070
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 16421/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.03.2018
Nabídku podat do: 23.04.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 358-014 Višňáry včetně autorského dozoru projektanta
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování jednostupňové projektové dokumentace stavby Modernizace mostu ev. č. 358-014 Višňáry v rozsahu dokumentace pro společné územní a stavební řízení a současně v rozsahu dokumentace pro zadání a provedení. Modernizace mostního objektu ev. č. 358-014 bude navržena na základě mostní prohlídky, IG průzkumu, Hydrotechnického posouzení mostního otvoru a v souladu s ČSN 73 6201, ČSN-EN, TKP a TP. Mostní objekt bude řešen v celém kontextu stávajícího objektu v celé délce včetně opěrných zdí. Mostní objekt bude navržen jako integrální rámová soustava založena v souladu se základovými poměry jako bezúdržbová. Mostní objekt bude navržen s mostním příslušenstvím s mostním zábradlím dle ČSN 73 6201. Přechodová oblast mostu bude navržena v souladu s ČSN 73 6244 a v souladu s návrhem nosné konstrukce. Vozovka na mostě bude navržena jako asfaltobetonová třívrstvá dle ČSN 73 6242. Mostní objekt bude navržen patrně s jednostranným chodníkem a jednostrannou římsou dle projednání se zástupci obce. S ohledem na polohu mostu v místě hospodářských sjezdů, bude nový návrh řešit i problematiku jejich obnovy a odvodnění. Modernizace konstrukce vozovky na předpolích bude vycházet z návrhu rozsahu stavby se skladbou dle TP 170. Obnova koryta toku pod mostem bude provedena v souladu s hydrotechnickým posudkem a návrhem mostního otvoru s projednáním a odsouhlasením technického a stavebního řešení se správcem toku. Rozsah úprav pod mostem bude minimalizován. Návrh bude řešit DIO převedení dopravy po dobu realizace akce (automobilové, cyklistů a pěších) pokud možno po mostním provizoriu umístěném vedle stávajícího objektu. V případě jeho nerealizovatelnosti a nevhodnosti osazení do daného prostoru, bude nutné řešit převedení pěších a cyklistů podél stávajícího mostu a komunikace. DIO pak bude vedeno po objízdných trasách. Výkopy pro založení objektu a pro výstavbu mostu, budou zajištěny odpovídajícím pažením v souladu s polohou stávajících objektů, stávajících inženýrských sítí, postupem výstavby a DIO. PD bude řešit problematiku nutnosti kácení zeleně v blízkosti mostu. Modernizace bude řešit případné vyvolané přeložky inženýrských sítí (veřejné osvětlení, místní rozhlas, CETIN, ČEZ, Vak, Innogy).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 322 314 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky