Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace na stavbu „Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč – úprava zeleně v areálu školy“ , včetně výkonu autorského dozoru-podruhé

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 4771
Systémové číslo: P24V00000105
Evidenční číslo zadavatele: SpKrú 69723/23
Datum zahájení: 13.03.2024
Nabídku podat do: 25.03.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace na stavbu „Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč – úprava zeleně v areálu školy“ , včetně výkonu autorského dozoru-podruhé
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, jejímž předmětem je zpracování dokumentace pro společné povolení v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek a dokumentace pro zadání/provádění stavby dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „ZZVZ“), jeho prováděcích předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb pro stavbu „Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč – úprava zeleně v areálu školy - podruhé“.
Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění potřebných průzkumů, posudků, studií a měření nutných pro získání stavebního povolení.
Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž inženýrská činnost zahrnující zejména projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k projektové dokumentaci, sepsání žádosti o vydání společného povolení. Projektová dokumentace tak bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému stupni PD, obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů
a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení, včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury). Dokladová část bude dále obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla.
Předmětem zakázky je i výkon činností autorského dozoru projektanta podle § 152 odst.
4 stavebního zákona nad souladem zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací zhotovitelem projektové dokumentace.

CPV 71200000-0 Architektonické a související služby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 228 500 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy