Veřejná zakázka: Svitavská nemocnice, a. s. – modernizace a přístavba psychiatrického oddělení, dodatečné stavební práce č.2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 468
Systémové číslo: P14V00000109
Evidenční číslo zadavatele: SpKrú 3012/2011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 487854
Počátek běhu lhůt: 14.04.2014
Nabídku podat do: 16.04.2014 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Svitavská nemocnice, a. s. – modernizace a přístavba psychiatrického oddělení, dodatečné stavební práce č.2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V průběhu realizace stavby byly při odkrývání konstrukcí zjištěny potřeby provedení dodatečných stavebních prací. Jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Na základě těchto skutečností proběhlo s dodavatelem stavby několik jednání. Výsledky těchto jednání jsou popsány ve změnových listech 5 až 9.

Změnový list č. 5 řeší zhoršený stav suterénu budovy od zdokumentované první prohlídky popisem a průzkumem stavu, který byl jako podklad pro zpracování zadávací projektové dokumentace -11/2011 až do zahájení stavebních prácí na díle 11/2013. Tento zhoršený stav dokazují i laboratorní rozbory odebraných vzorků zdiva, na základě kterých byl zpracován nový protokol o vlhkostním průzkumu a podle něho vypracovana aktualizovaná nová projektová dokumentace v prosinci 2013. Jedná se objektivně nepředvídatelnou skutečnost, kterou nebylo možné v době přípravy projektu postihnout a navíc jde o v čase proměný jev a měření bohužel prokázala zhoršující se tendenci.

Změnový list č. 6 řeší soulad provedení soklu z materiálu schváleného orgány státní správy (NPÚ). Tímto vyjádřením je požadováno pískovcové provedení soklu. Požadavek na pískovcové provedení soklu vzešel v průběhu realizace stavebních prací a nebylo tedy možné jej předvídat v době přípravy projektu.

Změnový list č. 7 řeší realizaci nové příčky mezi místnosti 0103 a 0107a u které bylo v průběhu realizace stavebních prací zjištěno, že příčka nebyla založena a byla staticky labilní. Za tuto příčku je realizována nová příčka se základem z keramických bloků tl.300m. Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost, kterou nebylo možné v době přípravy projektu zjistit.

Změnový list č. 8 řeší sanaci stávajících betonů ve 2np, které se měly dle zadávací projektové dokumentace ponechat. Vzhledem ke skutečnosti, že stav těchto konstrukcí nebylo možné před vypracováním ZPD porobně zdokumentovat, byla po odkrytí povlakových krytin zjištěna řada trhlin všesměrně orientovaných. Výskyt těchto trhlin by se následně projevoval v definitivních nášlapných konstrukcích a proto bylo rozhodnuto stávající podlahy vybourat a nahradit novou skladbou. Jedná se tedy o nepředvídatelnou změnu, kterou nebylo možné v rámci přípravy projektu postihnout.

Změnový list č. 9 řeší požární dělící příčku mezi objektem kláštera a kostela. Příi provádění osekání stávajících omítek bylo zjištěno, že existuje otvor mezi objektem SO 02 a navazujícím kostelem, který je zazděn pouze na tl.65mm což je v rozporu s požárně bezpečnostním řešením stavby. Proto bylo projektantem navrženo řešit jeho zazdění stěnou tl. 2x300mm. Tuto skutečnost nebylo možné v rámci přípravy projektu zjistit, jedná se o nepředvídatelnou skutečnost.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  V průběhu realizace stavby byly při odkrývání konstrukcí zjištěny potřeby provedení dodatečných stavebních prací. Jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky