Veřejná zakázka: Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu Modernizace silnice II/305 Štěnec - křiž. I/17

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2996
Systémové číslo: P21V00000081
Evidenční číslo zadavatele: 29248/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-015504
Datum zahájení: 29.04.2021
Nabídku podat do: 08.06.2021 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu Modernizace silnice II/305 Štěnec - křiž. I/17
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zhotovení dokumentace pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Modernizace silnice II/305 Štěnec - křiž. I/17“. Součástí plnění je i zajištění potřených průzkumných prací a inženýrská činnost.
Modernizace úseku silnice II/305 v délce 4,2 km spočívá v modernizaci konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky na kategorii S 7,5 se směrovým uspořádáním v obloucích. V extravilánu a intravilánu obcí bude vozovka modernizována na základě provedených průzkumných a diagnostických prací s upnutím vozovky mezi silniční obruby či nezpevněnou krajnici. Odvodňovací systém komunikace (propustky, uliční vpusti včetně přípojek, odvodňovací příkopy) bude rovněž modernizován, případně na základě projednání konceptu projektové dokumentace doplněn a rozšířen. Modernizace silnice bude navržena dle TP 170, součásti modernizace silnice bude odstranění a ošetření silniční vegetace (dendrologický průzkum), modernizace dopravního značení, dopravně-bezpečnostního zařízení a zádržného systému (zábradlí, silniční svodidla, atd.). Autobusové zálivy a zastávky budou modernizovány v souladu s požadavky dopravní obslužnosti a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných tech. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V intravilánu obcí bude aplikována obrusná vrstva vozovky modifikována pojivem z pryžového granulátu z důvodu snížení hladiny hluku z dopravy. Budou realizovány modernizací silnice vyvolané přeložky inženýrských sítí, i těch, které budou známy po projednání konceptu projektové dokumentace se správci inženýrských sítí. V souběhu s modernizací silnice je vhodné provést úpravu/rekonstrukci chodníků v dotčeném úseku silnice v intravilánu obcí, případně navazující plánovanou stavební činnost (nutno projednat se zástupci obcí, správců inženýrských sítí, atd.). Při realizaci stavby dojde k trvalému záboru a výkupu pozemků.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 978 500 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubice

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky