Veřejná zakázka: Zhotovení projektové dokumentace stavby „Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice - budova garáží, spisovny a údržby“, včetně výkonu autorského dozoru projektanta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2067
Systémové číslo: P19V00000308
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 51440/2019
Datum zahájení: 19.07.2019
Nabídku podat do: 05.08.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení projektové dokumentace stavby „Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice - budova garáží, spisovny a údržby“, včetně výkonu autorského dozoru projektanta
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na výběr zhotovitele dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném zněmí, a prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a dokumentace pro zadání/provádění stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“), jeho prováděcích předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb pro stavbu Realizace úspor energie - DM a ŠJ Pardubice, budovy č.p. 331 a č.p. 2432 podle níže uvedené specifikace (přílohy č. 1, 2 a 3 této výzvy). Předmětem zakázky je též zajištění energetického posudku podle specifikace pro příslušnou výzvu operačního programu.
Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž inženýrská činnost zahrnující zejména projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k projektové dokumentaci.
Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění potřebných průzkumů, pokud budou dle uvážení zpracovatele potřebné a jejich zahrnutí do celkové ceny projektu.
Dále jsou součástí plnění veškeré posudky, studie a měření nutné pro získání stavebního povolení.
Předmětem zakázky je i výkon činností autorského dozoru podle ust. § 152 odst. 4 stavebního zákona nad souladem zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací zhotovitelem projektové dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 860 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky