Veřejná zakázka: Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 644-003 Pěčíkov-Hraničky včetně autorského dozoru projektanta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1459
Systémové číslo: P18V00000073
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 16978/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.03.2018
Nabídku podat do: 11.04.2018 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 644-003 Pěčíkov-Hraničky včetně autorského dozoru projektanta
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování jednostupňové projektové dokumentace stavby Modernizace mostu ev. č. 644-003 Pěčíkov-Hraničky v rozsahu dokumentace pro společné územní a stavební řízení a současně v rozsahu dokumentace pro zadání a provedení. Modernizace mostního objektu ev. č. 644-003 bude navržena na základě mostní prohlídky, IG průzkumu, Hydrotechnického posouzení mostního otvoru a v souladu s ČSN 73 6201, ČSN-EN, TKP a TP. Mostní objekt bude navržen jako integrální rámová soustava založena v souladu se základovými poměry jako bezúdržbová. Mostní objekt bude navržen s mostním příslušenstvím s mostním zábradlím dle ČSN 73 6201. Přechodová oblast mostu bude navržena v souladu s ČSN 73 6244 a v souladu s návrhem nosné konstrukce. Vozovka na mostě bude navržena jako asfaltobetonová třívrstvá dle ČSN 73 6242. Na mostním objektu bude zvážen jednostranný nebo oboustranný chodník s napojením na stávající plochy podél komunikace. Akce bude dále řešit napojení místních komunikací a sjezdů v blízkosti mostu. Odvodnění komunikace a mostu bude řešeno do vodního toku bez jejich svedení na sousední pozemky. Modernizace konstrukce vozovky na předpolích bude vycházet z návrhu rozsahu stavby se skladbou dle TP 170. Obnova koryta toku pod mostem bude provedena v souladu s hydrotechnickým posudkem a návrhem mostního otvoru s projednáním a odsouhlasením technického a stavebního řešení se správcem toku. Rozsah úprav pod mostem bude minimalizován. Návrh bude řešit DIO jako převedení dopravy (automobilové, cyklistů a pěších) po mostním provizoriu umístěném vedle stávajícího objektu. Výkopy pro založení objektu a pro výstavbu mostu, budou zajištěny odpovídajícím pažením v souladu s polohou stávajících objektů, stávajících inženýrských sítí, postupem výstavby a DIO. Modernizace bude řešit případné vyvolané přeložky inženýrských sítí, které budou známy po projednání konceptu a v průběhu realizace projektové dokumentace. V souběhu s modernizací mostu je vhodné provést opravu/rekonstrukci chodníků v dotčeném úseku silnice v intravilánu obcí, případně navazující plánovanou stavební činnost (nutno projednat se zástupci obcí, správců inž. sítí, atd.).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 322 314 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky