Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace mostu ev. č. 317-005A - Choceň
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je stávající most, který je situován v intravilánu katastrálního území obce Choceň v ose pozemní komunikace 317 a zajišťuje provoz po této komunikaci z Borohrádku směrem na Litomyšl. Most přemosťuje tok Tiché Orlice. Silniční komunikace je vedena v řešené oblasti v úrovni terénu.
Výškové řešení komunikace zachovává současný stav. Směrové řešení řešeného úseku silnice II/370 je bez úpravy stávajícího stavu.
Na začátku a na konci úseku v místě paprsků okružní křižovatky a sjezdu se každá asfaltobetonová vrstva provede s min. přesahem 0,5 m přes původní vozovku. Typ křižovatky a úhel křížení zůstává zachován, stejně tak šířkové uspořádání vjezdů a výjezdů s okružní křižovatky. Dojde k výměně konstrukce vozovky, která je na konci životnosti včetně výměny aktivní zóny.
Stávající most je s vozovkovým souvrstvím, volně uložený na železobetonové úložné prahy na původní opěry. Vybourání původní konstrukce silnice II/317 v rozsahu daném staničením a vybourání uličních vpustí a odstranění stávajících značek. V prostoru staveniště bude pro stavební práce a výstavbu mostu třeba zřídit zvláštní montážní zařízení.
Přístupy k mostu budou zajištěny po celou dobu výstavby mostu tak, aby bylo možno využít prostor staveniště ke všem potřebným pracím i pro zařízení staveniště. V průběhu stavebních prací bude zachován provoz automobilů, pěších i cyklistů přes řeku Tichou Orlici, pouze některé větve okružních křižovatek budou dočasně zaslepeny.
Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň“, kterou zpracovala společnost Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27466868.
Místo plnění: Ústí nad Orlicí
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
Václava Řezáče 315, 434 01 Most
+40 777 895 514
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 29.11.2021 12:00
Datum zahájení: 11.10.2021 20:19
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):