Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace silnice II/322 Kojice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je modernizace úseku silnice II/322 od pracovní spáry, na kterou bude navazovat připravovaná stavba „Propojení Vinařice-Bernardov“ na směr Týnec nad Labem v km 0,000 pracovního staničení až do km 0,700 pracovního staničení kde se v obci Kojice odklání a je vedena podél železničního koridoru Kolín - Česká Třebová mimo zastavěnou část obce Kojice až do km 2,106 pracovního staničení kde se vrací zpět na stávající trasu silnice a končí napojením na dokončený obchvat Chvaletic. V rámci celého modernizovaného úseku se počítá s rozšířením vozovky na 9,5 m. Součástí realizace stavby je napojení stávajícího průtahu silnice na obou okrajích obce Kojice okružními křižovatkami na nový obchvat, demolice objektů v nové trase silnice včetně přeložky nadzemního vedení NN. Rovněž bude provedeno zaslepení plynovodních přípojek, sjezdy na sousední pozemky, propustky pod komunikací, protihlukové clony, opěrné zdi, kompletní rekonstrukce mostních objektů, chodníky s novým osvětlením, zpevněné plochy, přeložky inženýrských sítí, terénní úpravy, reprofilace příkopů, obnova a nové umístění svodidel, obnova svislého a vodorovného dopravního značení, nasvětlení přechodů pro chodce. Součástí modernizace silnice bude kácení stromů s následnou náhradní výsadbou (vegetační úpravy). Návrhová kategorie dvoupruhové silnice je S9,5/90. Celková délka modernizovaného úseku je cca 2,901 km.

Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací pro provádění stavby (PDPS) s názvem „Modernizace silnice II/322 od křiž. s III/3224 po nový obchvat Kojic“ (stavba A), Modernizace silnice II/322 Kojice – obchvat“ (stavba B) a Modernizace silnice II/322 Chvaletice – Kojice“ (stavba C), kterou zpracovala společnost Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668/13a., 500 02 Hradec Králové, IČ: 27466868.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: Administrátor zakázky:
Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
Václava Řezáče 315, 434 01 Most
+420 777 895 514
email: advokat@hebky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 31.12.2020 12:00
Datum zahájení: 01.10.2020 20:14
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: