Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace na stavbu ISŠ Moravská Třebová - Centrum odborné přípravy řemesel, včetně výkonu autorského dozoru projektanta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1114
Systémové číslo: P16V00000186
Datum zahájení: 16.11.2016
Nabídku podat do: 02.12.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace na stavbu ISŠ Moravská Třebová - Centrum odborné přípravy řemesel, včetně výkonu autorského dozoru projektanta
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, jejímž předmětem je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném zněmí, a prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dokumentace pro zadání/provádění stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jeho prováděcích předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dále též projektové dokumentace vnitřního vybavení (CPV 71240000-2).
Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž inženýrská činnost zahrnující zejména projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k projektové dokumentaci, sepsání žádostí o vydání stavebního povolení. Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému stupni PD, veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení, včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury). Dokladová část bude dále obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla.
Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění potřebných průzkumů, posudků, studií a měření (např. geologie, hydrogeologie, statické posouzení, hluková studie, energetický štítek budovy), které jsou nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla.
Předmětem zakázky je i výkon činností autorského dozoru podle ust. § 152 odst. 4 stavebního zákona nad souladem zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací zhotovitelem projektové dokumentace (CPV 71251000-2).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 590 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky