Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7401011097108


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Pardubický kraj
Identifiakční číslo:
70892822
Poštovní adresa:
Komenského náměstí 125
Obec:
Pardubice
PSČ:
532 11
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 466026282/+420 605551501
K rukám:
Mgr. Pavel Menšl
       
E-mail:
pavel.mensl@pardubickykraj.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.pardubickykraj.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.pardubickykraj.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Zajištění procesu zpracování transformačních plánů pro dětská centra a dětské domovy v Pardubickém kraji
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 27 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Pardubický kraj
Kód NUTS
CZ053
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Vytvoření transformačních plánů pro osm příspěvkových organizací (tři dětská centra, pět dětských domovů), zpracování analýz potřeb dětí v Pardubickém kraji, tvorba a realizace komunikační strategie, tvorba a realizace vzdělávacích aktivit pro zaměstnance příspěvkových organizací, odbornou veřejnost, širší veřejnost.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
6 156 000
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
80000000-4
 
Další předměty
79000000-4
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
31/10/2014 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti:
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Pardubický kraj zřizuje tři příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví - dětská centra a pět příspěvkových organizací v oblasti školství - dětské domovy. Rada Pk schválila usnesením R/1308/14 podání projektu „Transformace péče o ohrožené děti a mládež“ v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o grant na individuální projekty z EHP fondů 2009 - 2014 v rámci programu CZ 04 - Ohrožené děti a mládež se zapojením všech osmi organizací, které zajišťují pobytovou službu pro ohrožené děti (ústavní péči). Cílem projektu je vytvoření transformačních plánů všech zařízení a příprava těchto zařízení na probíhající proces deinstitucionalizace služeb pro ohrožené děti a rodiny a na změny v legislativě, které směřují k podpoře dětí a rodiny v běžné komunitě. Transformační plány budou východiskem pro vytvoření strategie Pardubického kraje pro řízení sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny.
Popis předmětu veřejné zakázky:
Vytvoření transformačních plánů pro osm příspěvkových organizací (tři dětská centra, pět dětských domovů)
Tvorba a realizace komunikační strategie.
Tvorba a realizace vzdělávacích aktivit pro zaměstnance příspěvkových organizací, odbornou veřejnost, širší veřejnost.
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Pomocí vytvořených osmi transformačních plánů jednotlivých zařízení bude definováno využití a přesměrování personálních a materiálních kapacit a finančních zdrojů daných zařízení v reakci na proces deinstitucionalizace. Dále dojde k vytvoření systému podpory rodin a sítě terénních, ambulantních, pobytových, respitních služeb pro potřeby ohrožených dětí a rodin v rámci celého kraje. Vytvořené plány deinstitucionalizace připraví kraji a zařízením, které kraj zřizuje, dobrou výchozí pozici pro získání dotací z fondů EU. Díky tomuto projektu dojde k vytvoření systémového a celostního přístupu k potřebám ohrožených dětí a rodin.
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: Od 1. 2. 2015 do 30. 4. 2016.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 6 956 000,- Kč (6 156 000,- Kč nadlimitní, 800 000,- Kč podlimitní - analýzy)
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
EHP fondy 2009 – 2014, Program CZ04 – Ohrožené děti a mládež
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.env.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
15/09/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh