Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7401010001464


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Pardubický kraj
Identifiakční číslo:
70892822
Poštovní adresa:
Komenského náměstí 125
Obec:
Pardubice
PSČ:
532 11
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Oddělení přípravy a realizace investic
Tel.:
+420 466026632
K rukám:
Milan Mňuk
       
E-mail:
milan.mnuk@pardubickykraj.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.pardubickykraj.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.pardubickykraj.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Modernizace silnice III/34026 Chrudim, žel. přejezd - napojení na I/37
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
úsek silnice III/34026 a III/34038 v obci Chrudim, ulice Dašická
Kód NUTS CZ053 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Modernizace silnice je navržena v úseku od začátku úseku po km 0,500 přeložkou v kategorii S 9,5/60, v úseku od km 0,500 do konce úseku s připojením stávajících vjezdů a komunikací budoucí průmyslové zóny pravostranným rozšířením a úpravou krytu stávající vozovky na kategorii MS2 15,75/11,75/50. V úseku od km 0,500 po konec úseku je navržena levostranná sdružená stezka pro cyklisty a chodce šířky 3,00 m. Konstrukce vozovky je navržena pro TDZ III a NÚP 0 ve skladbě v místě plné tloušťky konstrukce. V místech stávající vozovky se uvažuje s vyrovnáním a zesílením krytu. Délka modernizovaného úseku silnice III/34026 je 876 m. Modernizace silnice III/34038 od napojení na přeložku silnice III/34026 úrovňovou křižovatkou po přeložku silnice III/34038 obchvatu silnice I/37. Silnice je navržena od ZÚ do km 0,075 přeložkou a dále do konce úseku rozšířením a úpravou krytu stávající vozovky v kategorii S 7,5/60 s pravostranným chodníkem. Konstrukce vozovky je navržena pro TDZ IV a NÚP 1 ve skladbě v místě plné tloušťky konstrukce. V místech stávající vozovky se uvažuje s vyrovnáním a zesílením krytu. Délka rekonstrukce silnice III/34038 402 m. Součástí stavby bude přeložka dešťové kanalizace v délce 894 m, přeložka vodovodu, sdělovacích kabelových vedení, přeložka VTL plynovodu, protihluková stěna, vegetační úpravy a rekultivace. V rámci stavby bude realizováno nové svislé i vodorovné dopravní značení. Celková délka modernizovaných úseků silnic je 1.278 m.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233140-2
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
15/10/2015 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb.:
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Realizací veřejné zakázky dojde k odstranění nevyhovujícího stavu silnice III/34026 v obci Chrudim a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Popis předmětu veřejné zakázky:Modernizace silnice je navržena v úseku od začátku úseku po km 0,500 přeložkou v kategorii S 9,5/60, v úseku od km 0,500 do konce úseku s připojením stávajících vjezdů a komunikací budoucí průmyslové zóny pravostranným rozšířením a úpravou krytu stávající vozovky na kategorii
MS2 15,75/11,75/50. V úseku od km 0,500 po konec úseku je navržena levostranná sdružená stezka pro cyklisty a chodce šířky 3,00 m. Konstrukce vozovky je navržena pro TDZ III a NÚP 0 ve skladbě v místě plné tloušťky konstrukce. V místech stávající vozovky se uvažuje s vyrovnáním a zesílením krytu. Délka úseku silnice III/34026 je 876 m. Modernizace silnice III/34038 od napojení na přeložku silnice III/34026 úrovňovou křižovatkou po přeložku silnice III/34038 obchvatu silnice I/37. Silnice je navržena od začátku úseku do km 0,075 přeložkou a dále do konce úseku rozšířením a úpravou krytu stávající vozovky v kategorii S 7,5/60 s pravostranným chodníkem. Konstrukce vozovky je navržena pro TDZ IV a NÚP 1 ve skladbě v místě plné tloušťky konstrukce. V místech stávající vozovky se uvažuje s vyrovnáním a zesílením krytu. Délka úseku silnice III/34038 je 402 m. Součástí stavby bude přeložka dešťové kanalizace v délce 894 m, přeložka vodovodu, sdělovacích kabelových vedení, přeložka VTL plynovodu, protihluková stěna, vegetační úpravy a rekultivace. V rámci stavby bude realizováno nové svislé i vodorovné dopravní značení. Celková délka modernizovaných úseků silnic je 1.278 m.
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Realizací předmětu veřejné zakázky dojde k zajištění TP v rámci stávajícího šířkového uspořádání a podélného profilu v souladu s bezpečností a plynulostí provozu.
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: Předpokládaný termín ukončení realizace předmětu veřejné zakázky je 15.10.2015.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
ROP NUTS II SV
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Zadavatel bude požadovat jistotu dle § 67 zákona o veřejných zakázkách a bankovní záruku k zajištění řádné realizace díla a následného záručního plnění.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.env.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
06/11/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh