Formulář CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení

Název formuláře Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: F2023-045989


Oddíl I: Zadavatel

I.1) Název a adresa

Název:
IČO:
Ulice a číslo popisné:
Obec:
Kód NUTS:
PSČ:
Stát:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
Fax.:
Internetové adresy
Hlavní adresa: (URL)
Adresa profilu zadavatele: (URL)

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1) Popis

II.1.1) Název:
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Hlavní kód CPV:
Kód NUTS:
Hlavní místo dodání nebo plnění:
II.1.3) Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)
II.1.6) Informace o rámcové dohodě nebo dynamickém nákupním systému
II.1.8) Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
(Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu:

II.2) Rozsah veřejné zakázky

II.2.1) Celková předpokládaná hodnota
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
II.2.2) Konečná hodnota veřejné zakázky
Celková konečná hodnota v Kč bez DPH:
Název jednotky:
Cena za jednotku v Kč bez DPH:

II.4) Informace o částech

II.4.1) Dělení na části
Zakázka je rozdělena na části

Oddíl III: Řízení

III.1) Popis

III.1.1) Druh řízení
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění (podle § 63 - § 66 zákona):

III.2) Hodnotící kritéria

III.2.1) Hodnotící kritéria
 
(Prosím opakujte, kolikrát je třeba)
 
Kritérium:
Váha:
 
Další informace o hodnotících kritériích:
III.2.2) Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 (Oddíl prosím opakujte, kolikrát je třeba)
Zakázka č.:
Část zakázky č.:
Název:
Zakázka/část je zadaná

IV.1) Informace o nezadání zakázky

Zakázka/část nebyla zadána

IV.2) Popis části

IV.2.1) Popis části zakázky:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)
IV.2.2) Dodatečné CPV a NUTS kódy:
Hlavní CPV kód:
Kód NUTS:

IV.3) Zadání zakázky

IV.3.1) Datum uzavření smlouvy:
(dd.mm.rrrr)
IV.3.2) Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek:
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů
IV.3.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
(Prosím opakujte, kolikrát je třeba)
Název:
IČO:
Ulice a číslo popisné:
Obec:
Kód NUTS:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa: (URL)
Fax.:
Dodavatelem je malý či střední podnik

IV.3.4) Údaje o hodnotě zakázky/části
(v Kč bez DPH)
Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH:
Název jednotky:
Cena za jednotku v Kč bez DPH:


Oddíl V: Doplňující informace

V.1) Další informace:

V.2) Datum odeslání tohoto oznámení:

12.10.2023