Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7401010084976


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Pardubický kraj
Identifiakční číslo:
70892822
Poštovní adresa:
Komenského náměstí 125
Obec:
Pardubice
PSČ:
532 11
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Oddělení přípravy a realizace investic
Tel.:
+420 466026368
K rukám:
Dana Drobná
       
E-mail:
dana.drobna@pardubickykraj.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.pardubickykraj.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.pardubickykraj.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
SPŠE a VOŠ Pardubice – rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Pardubice, Karla IV. 13, 531 69 Pardubice
Kód NUTS CZ053 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Objekt SPŠE a VOŠ Pardubice se sestává ze tří budov stavebně propojených (stará budova, dostavba, výpočetní středisko) a jedné budovy samostatně stojící (vila). Stávající elektrotechnické instalace v budově školy jsou z hliníkových vodičů, dožilé, často poruchové a pro provoz školy zcela nevyhovující. Tato zařízení neodpovídají platným předpisům a neumožňují bezpečně provozovat moderní měřící a výpočetní technologii. Osvětlení učeben nesplňuje hygienickou normu stanovenou vyhláškou č. 410/2005. Elektroinstalace je převážně původní, pouze v některých prostorách byla provedena částečná rekonstrukce. Součástí rekonstrukce elektroinstalace bude i kompletní rekonstrukce ostatních slaboproudých sítí v areálu školy.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
28 000 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45214200-2
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
24
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb.:
============================================
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Na základě zadávacího řízení bude vybrán zhotovitel plánovaného cíle. Tento zhotovitel zrealizuje rekonstrukci elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí v celém areálu školy.

Popis předmětu veřejné zakázky:
Jedná se o provedení nových rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v areálu SPŠE a VOŠ Pardubice .

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Odstranění nevyhovujícího stavu elektroinstalace s cílem splnění hygienické normy na osvětlení v učebnách. Realizací veřejné zakázky dojde ke zlepšení učebního prostředí pro žáky i personál školy.

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 06/2016ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
03/04/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh