Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu Modernizace silnice II/312 Červený Potok - hr.kraje
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je zhotovení dokumentace pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Modernizace silnice II/312 Červený Potok - hr.kraje“. Součástí plnění je i zajištění potřených průzkumných prací a inženýrská činnost.
Modernizace úseku silnice II/312 v délce 1,723 km spočívá v modernizaci konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky na kategorii S 7,5 se směrovým uspořádáním v obloucích. V extravilánu a intravilánu obcí bude vozovka modernizována na základě provedených průzkumných a diagnostických prací s upnutím vozovky mezi silniční obruby či nezpevněnou krajnici. Součástí modernizace silnice bude rekonstrukce opěrné zdi vpravo v km 46,030 a mostního objektu ev.č 312-015 v km 47,331 (rozsah rekonstrukce opěrné zdi a mostního objektu bude projednán se zástupci správce silnice). Odvodňovací systém komunikace (propustky, uliční vpusti včetně přípojek, odvodňovací příkopy) bude rovněž modernizován, případně na základě projednání konceptu projektové dokumentace doplněn a rozšířen. Modernizace silnice bude navržena dle TP 170, součásti modernizace silnice bude odstranění a ošetření silniční vegetace (dendrologický průzkum), modernizace dopravního značení, dopravně-bezpečnostního zařízení a zádržného systému (zábradlí, silniční svodidla, atd.). Budou realizovány modernizací silnice vyvolané přeložky inženýrských sítí, i těch, které budou známy po projednání konceptu projektové dokumentace se správci inženýrských sítí. V souběhu s modernizací silnice je vhodné provést úpravu/rekonstrukci chodníků v dotčeném úseku silnice v intravilánu obcí, případně navazující plánovanou stavební činnost (nutno projednat se zástupci obcí, správců inženýrských sítí, atd.). Při realizaci stavby dojde k trvalému záboru a výkupu pozemků.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
e-mail: advokat@hebky.cz
tel: +420 777 895 514
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 31.05.2021 11:30
Datum zahájení: 29.04.2021 12:28
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):