Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7401010078049


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Pardubický kraj
Identifiakční číslo:
70892822
Poštovní adresa:
Komenského náměstí 125
Obec:
Pardubice
PSČ:
532 11
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Oddělení přípravy a realizace investic
Tel.:
+420 466026472
K rukám:
Ing. Jiří Zevl
       
E-mail:
jiri.zevl@pardubickykraj.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.pardubickykraj.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.pardubickykraj.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Vzdělávací centrum školní statek Vestec
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, Poděbradova 842, 537 60 Chrudim IV
Kód NUTS CZ053 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce dvou zemědělských objektů Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim.
Objekt SO 02 - Kruhová dojírna bude zrekonstruován celý. Budou vybudovány 2 učebny pro výuku s kapacitou po 16 žácích, přednáškový sál s kapacitou 50 míst, předváděcí hala, výdejna stravy, kabinet a sociální zařízení pro žáky a zaměstnance. U objektu SO 03 - Kravín bude provedena demolice snížené části, která je pro další využití nevhodná. Po demolici této části vznikne manipulační plocha pro nácvik jízd se zemědělskou technikou a malou mechanizací. Ve zbývající části objektu budou vybudovány uzamykatelné garáže pro traktory a garážové prostory pro ostatní stroje a zařízení.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
16 482 735
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45214200-2
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
8
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb.:

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Splněním veřejné zakázky mají být vytvořeny podmínky pro zavádění moderních metod praktické výuky a následné získávání lepších praktických dovedností absolventů školy. Dojde ke zlepšení fyzických podmínek pro zavádění moderních metod praktické výuky a následně získávání lepších praktických dovedností absolventů školy. Projektem bude dosaženo využití moderních technologií žáky školy ve zmodernizovaném školním objektu. Projekt má přispět k popularizaci a propagaci odborného vzdělávání a jeho provázání s výrobní sférou v regionu.

Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce dvou zemědělských objektů Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim. Objekt SO 02 - Kruhová dojírna bude zrekonstruován celý. Budou vybudovány 2 učebny pro výuku s kapacitou po 16 žácích, přednáškový sál s kapacitou 50 míst, předváděcí hala, výdejna stravy, kabinet a sociální zařízení pro žáky a zaměstnance. U objektu SO 03 - Kravín bude provedena demolice snížené části, která je pro další využití nevhodná. Po demolici této části vznikne manipulační plocha pro nácvik jízd se zemědělskou technikou a malou mechanizací. Ve zbývající části objektu budou vybudovány uzamykatelné garáže pro traktory a garážové prostory pro ostatní stroje a zařízení.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Realizací veřejné zakázky budou vytvořeny podmínky pro zavádění moderních metod praktické výuky a následné získávání lepších praktických dovedností absolventů školy. Účelem projektu je v souladu se specifickými cíli Prioritní osy 4 ROP NUTS II SV zajistit rozvoj lidských zdrojů pro potřeby podnikatelského sektoru se zaměřením na lepší uplatnění nových absolventů školy v praxi.

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 06/2015

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
ROP NUTS II SV, Prioritní osa 4, Rozvoj podnikatelského prostředí, Oblast podpory 4.2
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
06/01/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh