Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zhotovení projektové dokumentace stavby „Realizace úspor energie-Dětské centrum Veská, Středisko Staroholická, hlavní budova“, včetně výkonu autorského dozoru projektanta
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr zhotovitele projektové dokumentace stavby „Realizace úspor energie - Dětské centrum Veská, Středisko Staroholická, hlavní budova“ formou jednostupňového projektu pro podání žádosti o vydání stavebního povolení a v podrobnostech projektu pro provádění stavby nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby, v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění, a prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a dokumentace pro zadání/provádění stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“), jeho prováděcích předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Dále součástí veřejné zakázky je zpracování energetického posudku.
Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění potřebných průzkumů, posudků, studie a měření nutných pro získání stavebního povolení.
Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž inženýrská činnost zahrnující zejména projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k projektové dokumentaci.
Předmětem zakázky je i výkon činností autorského dozoru projektanta ve smyslu ust. § 152 odst. 4 stavebního zákona za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytování služeb.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: Jaroslav Hron
e-mail: jaroslav.hron@pardubickykraj.cz
tel: 466 026 335
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 30.07.2019 10:00
Datum zahájení: 17.07.2019 16:00