Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360-017 Němčice včetně autorského dozoru projektanta
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Modernizace mostního objektu ev. č. 360-017 bude navržena na základě mostní prohlídky, IG průzkumu, hydrotechnického posouzení mostního otvoru a v souladu s ČSN 73 6201, ČSN-EN, TKP a TP. Mostní objekt bude navržen jako integrální rámová soustava založena v souladu se základovými poměry jako bezúdržbová. Mostní objekt bude navržen s mostním příslušenstvím s mostním zábradlím dle ČSN 73 6201. Přechodová oblast mostu bude navržena v souladu s ČSN 73 6244 a v souladu s návrhem nosné konstrukce. Vozovka na mostě bude navržena jako asfaltobetonová třívrstvá dle ČSN 73 6242. Modernizace konstrukce vozovky na předpolích bude vycházet z návrhu rozsahu stavby se skladbou dle TP 170. Obnova koryta toku pod mostem bude provedena v souladu s hydrotechnickým posudkem a návrhem mostního otvoru s projednáním a odsouhlasením technického a stavebního řešení se správcem toku. Rozsah úprav pod mostem bude minimalizován. Návrh bude řešit převedení pěších po lávce pro pěší umístěné vedle stávajícího objektu. Návrh bude řešit převedení automobilové dopravy po objízdné trase. Výkopy pro založení objektu a pro výstavbu mostu, budou zajištěny odpovídajícím pažením v souladu s polohou stávajících objektů, stávajících inženýrských sítí, postupem výstavby a DIO. Modernizace bude řešit případné vyvolané přeložky inženýrských sítí, které budou známy po projednání konceptu a v průběhu realizace projektové dokumentace. V souběhu s modernizací mostu bude nutné provést obnovu oplocení stávajících sousedních objektů. Bude nutné prověřit případnou navazující plánovanou stavební činnost (nutno projednat se zástupci obcí, správců inž. sítí, atd.) a v návrhu mostu respektovat tyto záměry. Při modernizaci mostu dojde k trvalému záboru pozemků, který bude spojen s jejich výkupy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120
Kontakt: Jiří Kunt
e-mail: jiri.kunt@pardubickykraj.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 04.06.2018 11:30
Datum zahájení: 11.05.2018 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: