Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 322-014 Chvaletice včetně autorského dozoru projektanta
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Modernizace mostního objektu ev. č. 322-014 bude navržena na základě mostní prohlídky, IG průzkumu a dále v souladu s ČSN 73 6201, ČSN-EN, TKP a TP. Oprava mostního objektu spočívá v kompletní výměně nevyhovující nosné konstrukce, sanace spodní stavby. Konstrukce mostu bude po provedení modernizace bezúdržbová. Mostní objekt bude navržen s mostním příslušenstvím se zábradelním svodidlem dle ČSN 73 6201. Přechodová oblast mostu bude navržena v souladu s ČSN 73 6244 a v souladu s návrhem nosné konstrukce. Vozovka na mostě bude navržena jako asfaltobetonová třívrstvá dle ČSN 73 6242. Mostní objekt bude navržen bez chodníků, pouze s oboustrannými římsami. Modernizace konstrukce vozovky na předpolích bude vycházet z návrhu rozsahu stavby se skladbou dle TP 170. Pod mostem bude provedena obnova místní komunikace v místě železniční vlečky a bude provedena obnova železniční vlečky. Obnova pod mostem bude provedena v souladu s návrhem mostního otvoru a projednáním a odsouhlasením technického a stavebního řešení se správcem železniční vlečky a místní komunikace. Rozsah úprav pod mostem bude minimalizován. Návrh bude řešit DIO převedení dopravy po dobu realizace akce (automobilové, cyklistů a pěších) po mostním provizoriu mimo prostor stavby umístěném blízko stávajícího mostu. Výkopy pro založení objektu a pro výstavbu mostu, budou zajištěny odpovídajícím pažením v souladu s polohou stávajících objektů, stávajících inženýrských sítí, postupem výstavby a DIO. Modernizace bude řešit případné vyvolané přeložky inženýrských sítí, které budou známy po projednání konceptu a v průběhu realizace projektové dokumentace. V souběhu s modernizací mostu budou provedeny případné navazující plánované stavební činnosti (nutno projednat se zástupci obcí, správců inž. sítí, atd.). Modernizací mostu dojde k trvalému záboru pozemků, který bude spojen s jejich výkupy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120
Kontakt: Jiří Kunt
e-mail: jiri.kunt@pardubickykraj.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 04.06.2018 09:00
Datum zahájení: 11.05.2018 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: