Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010044366


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Pardubický kraj
Identifiakční číslo:
70892822
Poštovní adresa:
Komenského náměstí 125
Obec:
Pardubice
PSČ:
532 11
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Oddělení přípravy a realizace investic
Tel.:
+420 466026472
K rukám:
Ing. Jiří Zevl
       
E-mail:
jiri.zevl@pardubickykraj.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.pardubickykraj.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.pardubickykraj.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Domov u fontány Přelouč - modernizace 3. a 4. NP křídla A
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Domov u fontány Přelouč, Libušina 1060, 535 16 Přelouč
Kód NUTS CZ053 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Veřejná zakázka "Domov u fontány Přelouč - modernizace 3. a 4. NP křídla A“ představuje kompletní rekonstrukci prostor třetího a čtvrtého podlaží, která vychází z koncepce moderních sociálních zařízení na základě evropských standardů sociálních služeb a maximálně vychází vstříc potřebám klientů. Budou vytvořeny prostory pro styk klientů s rodinami, prostory pro volnočasové aktivity, terapeutickou činnost apod. Budou vybudovány jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s plnohodnotným sociálním zázemím pro klienty s ohledem na specifiku péče o klienty s demencemi. Změna stavební dispozice umožní snížení počtu osob na pokojích, vybudování nového kulturního a sociálního zázemí klientů s ohledem na specifiku péče o klienty s demencemi. Díky této rekonstrukci bude možné volit umístění klientů na jednotlivých podlažích s ohledem na zvýšení jejich bezpečnosti v krizových situacích.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45215200-9
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
7
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb.:
==================================================
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Splněním veřejné zakázky bude odstraněn nevyhovující stav pro klienty a pracovníky Domova u fontány Přelouč, který nesplňuje nároky na moderní zařízení pro poskytování sociální péče plynoucí z evropských standardů sociálních služeb. Dojde i ke zvýšení bezpečnosti klientů v krizových situacích.

Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce prostor třetího a čtvrtého nadzemního podlaží na křídle A budovy Domova u fontány Přelouč.

Vztah předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Současné technické a dispoziční uspořádání neodpovídá koncepci a standardu moderních sociálních zařízení. Realizací veřejné zakázky bude tento rozpor odstraněn.

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 08/2017
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
15/08/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh