Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601011032695


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Pardubický kraj
Identifiakční číslo:
70892822
Poštovní adresa:
Komenského náměstí 125
Obec:
Pardubice
PSČ:
532 11
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
oddělení přípravy a realizace investic
Tel.:
+420 466026632
K rukám:
Milan Mňuk
       
E-mail:
milan.mnuk@pardubickykraj.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.pardubickykraj.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.pardubickykraj.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště - Hrobice (průtah), včetně výkonu autorského dozoru projektanta
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 12 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
do sídla zadavatele
Kód NUTS
CZ053
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Vypracování projektové dokumentace pro výše uvedenou stavbu v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek.Vypracování průzkumných geodetických a diagnostických podkladů na úsek silnice II/324 v rozsahu pro zpracování projektové dokumentace.Projektová dokumentace bude zpracována na úsek silnice II/324 od okružní křižovatky s III/2985 a III/0362 ve Starém Hradišti v km 60 556,00 po Hrobice (průtah) v km 55 560,00 tj. v délce úseku 4 996 m. Projektová dokumentace bude řešit mimo jiné: Modernizaci konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky ve stávajícím šířkovém uspořádání min. 6,5 m v obrusné vrstvě vozovky s rozšířením ve směrových obloucích. V celé délce bude vozovka modernizována na základě provedených průzkumných a diagnostických prací s upnutím vozovky mezi silniční obruby v intravilánu a nezpevněnou krajnici v extravilánu. Odvodňovací systém komunikace (propustky, trativody, uliční vpusti vč.přípojek, odvodňovací příkopy) bude rovněž modernizován, doplněn a rozšířen, řešeno bude odstranění a ošetření silniční vegetace (dendrologický průzkum), modernizace dopravního značení a dopravně-bezpečnostního zařízení (zábradlí, silniční svodidla, atd.) vč. umístění plašičů zvěře. Autobusové zálivy a zastávky budou modernizovány v souladu s požadavky dopravní obslužnosti. Ve Starém Hradišti na Písku bude navržena přestavba průsečné křižovatky silnic II/324, III/0373 a III/2987 na okružní křižovatku, dále budou zřízeny dopravně-bezpečnostní prvky (ochranné a směrové ostrůvky, přechody pro chodce a místa pro přecházení). V obcích bude aplikována obrusná vrstva vozovky modifikovaná pojivem z pryžového granulátu. Řešeny budou vyvolané přeložky všech inženýrských sítí. V místě křížení silnice s horkovodem (Staré Hradiště na Písku), bude oprava/rekonstrukce horkovodu EOP koordinována s modernizací silnice.Autorský dozor projektanta po dobu realizace stavby.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
3 533 058
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
71322000-1
 
Další předměty
92312210-6
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky.

a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Realizací veřejné zakázky dojde ke zpracování projektové dokumentace potřebné pro zadání stavby, vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

b) popis předmětu veřejné zakázky:
Jedná se o Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště - Hrobice (průtah), včetně výkonu autorského dozoru projektanta.

c) vzájemný vztah předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Po zhotovení a předání projektové dokumentace požádá zadavatel o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a dále bude moci zadavatel vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zadavatel uzavře smlouvu o poskytování služeb na výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
Předpokládaný termín ukončení realizace předmětu veřejné zakázky je listopad 2017.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
IROP
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.env.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
16/02/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh