Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací_PN_budova č. 9 patologie
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501010025677


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Pardubický kraj
Identifiakční číslo:
70892822
Poštovní adresa:
Komenského náměstí 125
Obec:
Pardubice
PSČ:
532 11
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 466026377
K rukám:
Roman Ištvánek
       
E-mail:
roman.istvanek@pardubickykraj.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.pardubickykraj.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.pardubickykraj.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubická nemocnice, budova č. 9, patologie
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Kód NUTS CZ053 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem investiční akce je rekonstrukce části 1. NP budovy č. 9 patologie Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice. Stavební úpravy jsou v části elektroinstalace, vody a kanalizace, vzduchotechniky, výměna podlahy a dveří.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45215100-8
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“)

1) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Na základě veřejné zakázky bude vybrán zhotovitel plánovaného cíle. Tento zhotovitel realizuje nutné stavební úpravy budovy č. 9 patologie v části pitevny a na ní navazující zázemí, které umožní standardní provoz a současně zajistí vysokou výkonnost oddělení. Jedná se o první etapu rekonstrukce celé budovy. Realizace je uvažována při částečném omezení provozu oddělení.

2) Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části 1. NP budovy č. 9 patologie. Stavební úpravy jsou v části elektroinstalace, vody a kanalizace, vzduchotechniky, výměna podlahy a dveří, vše spojené s nezbytnými stavebními pracemi. Stavba bude splňovat požadované hygienické, požární, jakostní, a BOZP předpisy.

3) Vzájemný vztah předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Realizací předmětu veřejné zakázky dojde k odstranění provozního rizika – v případě havárie ohrožení chodu oddělení patologie Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice. Dále současné prostory nevyhovující jak standardem tohoto oboru, provozně generují zvýšené náklady, tak začínají být i v rozporu s platnou legislativou.

4) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
Předpokládaný termín ukončení realizace předmětu veřejné zakázky je 12/2016.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
02/11/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh